دبیر خانه

شناسه صفحه : [NDU4]

 

مهندس محسن قربانی

 

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران

مهندس محمد محمدی تاکامی قائم مقام مدیرکل راه و شهرسازی مازندران

 

دکتر محمد فیروزیان

 

نایب رئیس اول نظام مهندسی ساختمان مازندران

 

مهندس هومن موتمنی

 

رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی مازندران

 

کیمیا سامانه