دهمین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی hse برگزار شد

| ۱۱:۲۰:۰۹ | ۲۶ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTI

دهمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز یک شنبه 14شهریور در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ملی HSE، در دهمین جلسه کمیته اجرایی همایش ، اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1-     مقرر گردید در جلسه بعد نتیجه هماهنگی مجتمع نفت محمودآباد اعلام گردد.

2-     مقرر گردید دو نفر جهت حضور در کنفرانس مبحث پنجم در روزهای هفدهم و هجدهم در یزد جهت بازدید و چگونگی برگزاری همایش حضور داشته باشند.

3-     مقرر شد محتوای تفاهم نامه مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات مدنظر انجام  و جهت امضاء نهایی شود.

4-     مقرر شد اعضای کمیته های اجرایی کنفرانس در جلسه بعدی ارائه گردد.

5-     مقرر شد پیرو بند 3 حداکثر تا جلسه بعد تفاهم نامه به امضاء طرفین ( مهندس نوروزی مدیرکل راه و شهرسازی و ریاست محترم سازمان ) رسیده باشد.

6 -     پوستر همایش با محورهای ارائه شده ( توسط کمیته علمی ) آماده و در جلسه بعدی ارائه گردد.

7-     اصلاحات سایت مورد بررسی و جهت تکمیل در جلسه بعدی ارائه گردد.

8-     مقرر گردید تا پژوهشهای سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در حوزه HSE در کنفرانس با هماهنگی کمیته علمی ارائه گردد.

9-  پیشنهاد گردید جایزه برتر در حوزه HSE در حوزه استانی به کمیته علمی برای تهیه شاخص ها و استانداردهای مربوطه برای ارزیابی کمی و کیفی اعلام گردد. در همین راستا کمیته پی گیری متشکل از نمایندگان کمیته اجرایی ، کمیته علمی ، اداره حفاظت محیط زیست ، اداره کار و بهداشت تشکیل گردد.

10-  با توجه به همکاری ، تعامل و سابقه آقای مهندس محسن مقدسی در سالهای اخیر در جهت برگزاری کنفرانس به عنوان نماینده کمیسیون ایمنی، پیشنهاد شد ایشان به عنوان منشی کمیته علمی در جلسات معرفی گردند.

کیمیا سامانه