دوازدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی HSE برگزار شد

| ۱۱:۳۰:۳۴ | ۲۶ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTQ

دوازدهمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز یکشنبه 21شهریور در محل ستاد سازمان برگزار شد.

 

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ، در دوازدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش ، اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.
  1. در خصوص تاریخ برگزاری همایش مقرر شد در تاریخ های 29 و 30 برگزار شود و بازه زمانی تا هفتم دی ماه می باشد.
  2. آقای مهندس قربانی توضیحاتی در خصوص همایش مبحث پنجم ارائه نمودند و همچنین در خصوص اسپانسری و حامیان جهت درج در کتاب همایش اظهار داشتند : کمیته ای متشکل از آقایان مهندس قربانی ، دکتر فیروزیان ، مهندس علی نیا و مهندس رضازاده جهت مشخص نمودن ساز و کار بحث تبلیغات ، پلانی تهیه تا از اول مهرماه اجرایی گردد.
  3. مقرر شد به منظور احتساب همایش به عنوان دوره آموزشی ارتقاء، مکاتبه ای با وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد.
  4. در خصوص ساختار کلی کنفرانس گفتگو شد و مقرر شد کمیته اجرایی و کمیته مجری ادغام شود و کمیته اجریی با ریاست دکتر فیروزیان و دبیری مهندس رضازاده دارای زیر مجموعه های کمیته علمی ، کمیته مالی ، کمیته نمایشگاه و اسپانسر ، کمیته اطلاع رسانی ، تبلیغات و تشریفات باشد و همچنین مقرر شد دکتر حقیقی رئیس کمیته علمی ، دکتر گران رئیس کمیته مالی ، مهندس علی نیا رئیس کمیته نمایشگاه و اسپانسر و مهندس سفیدگر رئیس کمیته اطلاع رسانی ، تبلیغات و تشریفات باشند و مقرر گردید روسای کمیته ها برای جلسه آتی اعضای مورد نظر خود را معرفی نمایند.
  5. مقرر شد آقایان مهندس تاکامی ، موتمنی ، مهردادی و اسماعیلی به عنوان اعضای دبیرخانه همایش باشند و نیز جلسات هیات اجرایی به صورت مشترک (کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش) تشکیل شود.
  6. در خصوص محتوای کتاب همایش مقرر شد آقای مهندس موتمنی در جلسه روز یکشنبه 28/6/95 ارائه نمایند.
       7 -در خصوص وب سایت همایش گزارشی ارائه شد و مقرر شد وب سایت جدید با گرافیک پیشنهادی و زیر ساخت های جدید طراحی شود.

 

 

کیمیا سامانه