شانزدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش HSE برگزار شد

| ۱۲:۰۶:۱۹ | ۱۲ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTg

شانزدهمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز دوشنبه 12مهرماه در محل نظام مهندسی ساختمان مازندران برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ، در شانزدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

-        برنامه های کمیته نمایشگاه و اسپانسر ارائه شد و مقرر شد در خصوص جذب اسپانسر علاوه بر کمیته تبلیغات، تمامی اعضای کمیته اجرایی اقداماتی موثر در این راستا را انجام دهند

-      مقرر شد یک پرسنل جهت هماهنگی امور دبیرخانه تعیین تا به طور تمام وقت در محل دبیرخانه مستقر باشند.

-        برای تامین مالی هزینه های همایش و به منظور معرفی شرکتهای پیشرو در موضوع همایش، مقررات ملی ساختمان و استاندارد، مقرر شد با برپایی نمایشگاه، چاپ کتاب معرفی شرکتها و سایر روشهای تبلیغاتی طرح شده در جلسه موافقت و مقرر شد کمیته اسپانسر با همکاری همه  عوامل اجرایی کنفرانس و مهندسین استان نسبت به تامین منابع مورد نیاز همایش از محلهای یاد شده اقدام نماید.

-        مقرر شد دبیرخانه جهت ارائه لوح تقدیر از سوی وزارتخانه برای شرکت های دارای مجوز از مرکز تحقیقات مسکن ،پیگیری نماید.

-       در این جلسه پلان فعالیت ها و برنامه های کمیته های اجرایی ارائه شد.

-        در خصوص ارسال فراخوان مقاله مقرر شد تا روز جمعه تمامی فراخوان ها چاپ و به امضای مهندس قربانی برسد و جهت امضای مهندس نوروزی به اداره کل راه و شهرسازی تحویل شود.

کیمیا سامانه