چهارمین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی HSE برگزار شد

| ۱۲:۳۷:۰۲ | ۱۲ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: NQ

چهارمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز یک شنبه 24 مردادماه در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ملی HSE، چهارمین جلسه کمیته اجرایی همایش روز یک شنبه 24 مردادماه در محل دبیرخانه همایش برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.
1-  با بررسی های صورت گرفته مشخص شد شش کنفرانس در سطح کشور در خصوص HSE با محورهای مختلف برگزار شد
2-  مقرر گردید در جلسه بعدی کمیته علمی ( اعضاء کمیته را معرفی نمایند ) و اعضای کمیته اجرایی نظرات خود را درخصوص چگونگی شکل گیری کمیته علمی اعلام نمایند .
3-  دکتر جواد مقصودی به عنوان نماینده کمیته علمی در جلسه حضور و به ارائه محورهای همایش پرداختند .

کیمیا سامانه