اطلاع رسانی از طریق تلگرام

شناسه صفحه : [MTU]

 

1) ربات تلگرام همایش را در تلگرام خود جستجو کنید

@hse_inbr_bot

 

2) وارد ربات شده و start کنید

 

 

3) سپس نام کاربری/ایمیل ثبت نامی خود را به همراه کلمه عبور به صورت زیر وارد نمایید

EMAIL:PASSWORD

 

 

4) در صورتی که نام کاربری/ایمیل و کلمه عبور خود را صحیح وارد نموده باشید ، پیام ذیل را دریافت خواهید نمود

 

 

اکنون کلیه تغییراتی که بروی مقاله شما انجام پذیرد و یا کلیه کد های رهگیری برای شما تلگرام خواهد شد.

 

 

کیمیا سامانه